Informace pro spotřebitele

Mgr. Jan Brauner, LL.M., advokát podléhá dozoru České advokátní komory, se sídlem Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, web: www.cak.cz, email: epodatelna@cak.cz, která je od 5. 2. 2016 Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřena i mimosoudním řešením případných sporů mezi advokátem a spotřebitelem vyplývajícím ze smluv o poskytování právních služeb. Odstoupit od smlouvy lze z důvodů stanovených v zákoně či z důvodů, které si klient s advokátem stanoví. Bližší informace jsou zde.

Právní služby jsou poskytovány za odměnu, přičemž advokát je oprávněn žádat od klienta předem poskytnutí přiměřené zálohy. Výše odměny se řídí smlouvou (dohodou) s klientem a podle konkrétních okolností se zpravidla sjednává buď jako časová (tzn. určená podle počtu započatých hodin nebo jiných časových jednotek potřebných k poskytnutí služby), nebo jako celková za určitou ucelenou službu. Není-li odměna advokáta určena smlouvou, řídí se příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. advokátního tarifu, ve znění pozdějších změn. Nad rámec odměny náleží advokátu náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas. Účtované částky se zvyšují o daň z přidané hodnoty.