Jak získat příspěvek na zaměstnance z programu Antivirus

7. 4. 2020

Ode dne 1. 4. 2020 mohou zaměstnavatelé žádat o příspěvek na náhradu mzdy vyplácené zaměstnancům, kteří nemohou konat práci pro některou z překážek v práci způsobenou rozšířením koronavirového onemocnění či souvisejícími vládními opatřeními. Cílem programu „Antivirus“ je částečná kompenzace mzdových…

Ode dne 1. 4. 2020 mohou zaměstnavatelé žádat o příspěvek na náhradu mzdy vyplácené zaměstnancům, kteří nemohou konat práci pro některou z překážek v práci způsobenou rozšířením koronavirového onemocnění či souvisejícími vládními opatřeními. Cílem programu „Antivirus“ je částečná kompenzace mzdových nákladů zaměstnavatelů. Tento článek by Vám měl zodpovědět základní otázky týkající se tohoto programu.

 

Na koho se program Antivirus vztahuje?

Na všechny zaměstnavatele v soukromé sféře, kteří mají s alespoň jedním zaměstnancem uzavřenou pracovní smlouvu a tento zaměstnanec je účasten nemocenského a důchodového pojištění.

 

Jaké podmínky musí být splněny?

 1. Jde o zaměstnavatele v soukromé sféře.
 2. Alespoň jeden zaměstnanec v pracovním poměru (tzn. na základě pracovní smlouvy, nikoliv DPP a DPČ)
 3. Tento zaměstnanec je účasten nemocenského a důchodového pojištění.
 4. Zaměstnavatel dodržuje zákoník práce, tzn. neobchází jeho ustanovení s cílem dosáhnout na příspěvek (v opačném případě by mohlo dojít k vrácení příspěvku, v krajním případě i v zahájení trestního řízení)
 5. Zaměstnanec, na nějž je požadován příspěvek, není ve výpovědní době.
 6. Zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnanci náhradu mzdy a odvedl odvody.

 

Kde lze podávat žádosti a kdo bude příspěvek vyplácet?

Realizací programu Antivirus jsou pověřeny příslušné Úřady práce. Veškeré možné úkony mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce budou uskutečněny výhradně elektronicky dálkovým způsobem – žadatel tedy musí mít buď datovou schránku, nebo uznávaný elektronický podpis. Pro podávání žádostí byla vytvořena speciální aplikace, která je dostupná na stránkách https://antivirus.mpsv.cz/.

 

Jak podat žádost o příspěvek a vyúčtování?

Cesta k příspěvku zahrnuje následující kroky:

 1. Podání žádosti – při vytvoření žádosti vygenerována dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus. Žádost včetně dohody a dalších dokladů doručená Úřadu práce prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem je považována za originál podepsaný zaměstnavatelem.
 2. Kontrola žádosti Úřadem práce – v případě zjištění závady u žádosti (např. kontrolou vůči veřejným rejstříkům) vyzve Úřad práce o opravu vady.
 3. Uzavření dohody – příspěvek bude vyplácen na základě dohody uzavřené se zaměstnavatelem, doporučuji její pečlivou kontrolu před jejím uzavřením.
 4. Zaplacení náhrad mezd – zaměstnavatel v běžném výplatním termínu zaplatí zaměstnancům mzdy a náhrady mezd vč. odvodů.
 5. Podání vyúčtování – zaměstnavatel bude žádat o příspěvek na vyplacené náhrady mezd vždy zpětně, tzn. za měsíc březen se bude žádost podávat v dubnu. Vyúčtování se provádí rovněž prostřednictvím aplikace a musí být doručeno nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období (vyúčtování za březen musí být doručeno do konce dubna).
 6. Vyplacení příspěvku.

 

Jaké dokumenty k žádosti jsou potřeba a jaké bude probíhat jejich kontrola?

Povinnou přílohou podání žádosti je doklad o vedení účtu zaměstnavatele, na který bude příspěvek poskytován. Bude-li zaměstnavatel zastoupen, je třeba doložit plnou moc. Jiné dokumenty k podání žádosti nejsou třeba.

Úřad práce bude ve spolupráci s Inspekcí práce provádět důslednou průběžnou, ale zejména následnou kontrolu. Pro její hladký průběh je třeba mít v pořádku pracovně-právní dokumentaci a podklady prokazující příslušnou překážku v práci, pro kterou zaměstnanec nemůže konat práci v běžném režimu a pro kterou zaměstnavatel žádá o příspěvek, zejména

 • pracovní smlouvy,
 • vnitřní předpisy upravující překážky v práci,
 • nařízení karantény zaměstnanci, překážku v práci v důsledku péče o dítě,
 • mzdové listy a evidenci docházky prokazujícími vznik překážky v práci a vyplacení příslušné náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce,
 • výpisy z účtů prokazujícími výplatu náhrad mezd zaměstnancům a provedení odvedení odvodů,
 • v případě vzniku prostoje či částečné nezaměstnanosti rovněž doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod.

 

Jak vysoký příspěvek lze získat?

Výše příspěvku závisí na důvodech, pro které zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v dosavadním rozsahu. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek v jednom ze dvou režimů:

 

REŽIM A – Nucené omezení provozu a karanténa

Uzavření provozu nařízením vlády

 • Zaměstnanec pobírá náhradu 100 % mzdy.
 • Zaměstnavatel získá příspěvek 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. ale do výše 39.000 Kč (80 % z 100 %).

Karanténa

 • Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku.
 • Zaměstnavatel získá příspěvek 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. do výše 39.000 Kč (80 % z 60 %).

 

REŽIM B – Související hospodářské potíže

Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (odhaduje se, že to bude 30 % a více).

 • Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.
 • Zaměstnavatel získá příspěvek 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. do výše 29.000 Kč (60 % z 100 %).

 

Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti

 • Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.
 • Zaměstnavatel získá příspěvek 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. do výše 29.000 Kč (60 % z 80 %).

 

Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy (tzv. částečná nezaměstnanost či kurzarbeit)

 • Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy minimálně 60 % průměrného výdělku.
 • Zaměstnavatel získá příspěvek 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. do výše 29.000 Kč (60 % z min. 60 %).

 

Od kdy lze podat žádost o příspěvek a za jaké období lze příspěvek získat?

Žádosti o příspěvek je možné podávat od pondělí 6. 4. 2020. Období uznatelnosti nákladů je zatím stanoveno od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020, ale je možné, že bude prodlouženo.

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se programu Antivirus se na mne neváhejte obrátit. Rád Vám pomohu s přípravou žádosti i jejích podkladů, zejména vnitřním předpisem o vyhlášení částečné nezaměstnanosti.