Prodej zboží v e-shopech: 1. Uzavírání smluv na internetu

28. 10. 2020

První díl série článků o právních aspektech prodeje zboží na internetu, který se věnuje smlouvám a určení okamžiku jejich vzniku.

Tímto zahajuji sérii článků o právních aspektech prodeje zboží na internetu. Série bude mít pět dílů:

  1. Uzavírání smluv na internetu
  2. Obchodní podmínky e-shopu
  3. Základní pravidla reklamace
  4. Reklamace a povinnosti prodávajícího
  5. Odstoupení od smlouvy uzavřené na internetu

Tyto články by měly pomoci provozovatelům e-shopů zorientovat se v problematice prodeje zboží na internetu. Celý proces bude popsán od uzavření smlouvy, připojení obchodních podmínek, přes reklamace až po odstoupení od smlouvy. Smyslem tedy není podat obsahově vyčerpávající či formulačně precizní text, nýbrž představit specifickou problematiku čtenářům bez právního zázemí.

 

Smlouva není jen listina

Když se řekne smlouva, mnozí si představí běžnou papírovou listinu, na jejíž konec smluvní strany připojují své podpisy. Pokud se domníváte, že se zákazníky vašeho e-shopu žádnou smlouvu neuzavíráte, měli byste zbystřit.

Smlouva totiž není vázána pouze na listiny. Lze ji uzavřít i ústně nebo elektronicky (např. prostřednictvím e-mailu či instant messaging aplikace). Občanský zákoník předepisuje písemnou formu jen u vybraných smluvních typů, a proto valnou většinu smluv v běžném denním životě uzavíráme ústně. K uzavření smlouvy dochází při nákupu z automatu či pouhým nástupem do tramvaje. Smlouvy uzavíráte i prostřednictvím vašeho e-shopu s vašimi zákazníky, a to při každé jejich objednávce. Jsou to smlouvy písemné uzavřené v elektronické podobě. Bez uzavírání smluv se prostě neobejdete. Je proto vhodné věnovat pozornost tomu, co je to smlouva, co je jejím obsahem, kdy smlouva vzniká a jaké má účinky. Předejdete tak možným problémům.

 

Co je to smlouva a co je jejím obsahem?

Smlouva představuje shodnou vůli stran zavázat se k určitému plnění. Nejde tedy o onu listinu či elektronický formulář, ale o shodný projev vůle obou stran. Obsahem smlouvy jsou konkrétně vymezené vzájemné závazky smluvních stran, kterými mohou být na straně prodávajícího závazek poskytnout kupujícímu určitou věc a na straně zákazníka věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 

Kdy smlouva vzniká a jaké má účinky?

Předpokladem vzniku smlouvy je návrh na uzavření smlouvy (nabídka) a její přijetí (akceptace). Smlouva pak vzniká okamžikem, kdy je nabídka přijata. To bývá většinou tehdy, kdy je přijetí nabídky doručeno navrhovateli.

Ve vztahu k e-shopům a vystavování zboží obecně však platí výjimka. Podle občanského zákoníku platí vyvratitelná domněnka, že pouhé vystavení zboží či jeho zařazení do katalogu za určenou cenu je nabídkou, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit. Podle zákona je tedy nabídkou k uzavření smlouvy již umístění konkrétní položky s uvedením její ceny na váš e-shop či do reklamy. Zákazník pak odesláním objednávky nabídku přijímá a smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je objednávka doručena prodávajícímu.

 

Proč se zajímat o okamžik vzniku smlouvy?

Okamžik vzniku smlouvy je velmi podstatný, neboť jakmile smlouva vznikne, je závazná pro obě strany. Smlouvu je zásadně možné měnit pouze na základě souhlasu obou smluvních stran. Prodávající tedy musí kupujícímu odevzdat objednanou věci a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní a zákazník musí za věc zaplatit. Nebude-li kupující souhlasit, musíte mu po uzavření smlouvy poskytnout to, co si objednal.

Pokud obchodní podmínky nestanoví jinak a smlouva vzniká již odesláním objednávky, nemáte v procesu uzavírání smlouvy poslední slovo. Jednoduše může dojít k nepříjemné situaci, kdy se smluvně zavážete k dodání věci, kterou však nemáte na skladě, nebo k dodání věci za cenu, za níž jste ji nezamýšleli prodávat.

V situaci, kdy je v e-shopu uvedeno, že objednaný počet kusů zboží je skladem, se jen těžko budete dovolávat výhrady vyčerpání zásob, neboť je vaší odpovědností udržovat údaje o dostupném zboží aktuální. Tímto se můžete dostat do prodlení s dodáním zboží, případně zboží nebudete schopni dodat vůbec. Zákazníkovi tak mohou vzniknout nároky z Vašeho vadného plnění.

Stejně tak se můžete dostat do komplikované situace i v případě chybně uvedené nižší ceny zboží, než za jakou má být zboží správně nabízeno. Pokud dle obchodních podmínek smlouva vzniká již doručením objednávky, nemáte možnost vzniku smlouvy s chybně uvedenou cenou zabránit tím, že byste nabídku neakceptovali.

Občanský zákoník nicméně dává smluvním stranám možnost upravit si kontraktační proces odchylně od zákona. Tuto možnost byste měli využít a upravit si proces uzavírání smlouvy tak, abyste vyloučili potenciální rizika. Nechcete-li být vázáni reklamou či pouhým umístěním zboží do e-shopu, doporučuji aplikaci zákonné domněnky v obchodních podmínkách vyloučit. Tato úprava ale eliminuje riziko uzavření smlouvy s chybně uvedenou cenou pouze u těch e-shopů, které potvrzují objednávky ručně. Před povinností dodat zboží za chybně uvedenou cenou proto spolehlivě ochrání pouze ustanovení obchodních podmínek, podle kterého prodávající výslovně deklaruje, že nemá v případě nápadně nízké kupní ceny skutečnou vůli smlouvu uzavřít.

 

Závěr

Podle zákona je umístění konkrétní položky s uvedením její ceny do e-shopu či reklamy nabídkou k uzavření smlouvy. Smlouva ohledně tohoto zboží vzniká již doručením objednávky zákazníka e-shopu. Toto pro e-shop představuje riziko, jelikož nemá možnost uzavření smlouvy odmítnout. V obchodních podmínkách lze kontraktační proces upravit odchylně od zákona tak, že smlouva vzniká až na základě potvrzení objednávky. Dále lze v obchodních podmínkách vyloučit prodej zboží za chybně uvedenou kupní cenu. Obchodním podmínkám e-shopu se věnuje následující díl této minisérie.