Co je to ochranná známka?

Definice ochranné známky #

Ochranná známka je druh duševního vlastnictví, který poskytuje ochranu značkám užívaným pro konkrétní výrobky či služby. Svému vlastníkovi poskytuje právo konkurenci zakázat užívání shodné či podobné značky.

Ochrannou známku lze získat registrací u některého z úřadů průmyslového vlastnictví (v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví). Ochrannou známku na Vaši značku můžete získat úspěšným dokončením registračního řízení.

Ochrannou známkou může být jakékoliv označení, které je způsobilé odlišit Vaše výrobky či služby od výrobků či služeb konkurence. To znamená, že nelze získat ochrannou známku pro označení „Super čistič“ pro čisticí výrobky či služby. Toto označení není schopno rozlišit Váš „Super čistič“ od jiných super čističů na trhu (nemá tzv. rozlišovací způsobilost), a proto je vyloučeno ze zápisu jako ochranná známka.

Ochranná známka musí být způsobilá odlišit Vaše výrobky či služby od konkurence.

Jak správně vybrat ochrannou známku, aby byla způsobilá k zápisu a aby Vám poskytla maximální ochranu se dočtete v kapitole Výběr ochranné známky.

Druhy ochranných známek #

Základní druhy ochranných známek jsou:

 • slovní,
 • obrazová,
 • 3D,
 • barevná či
 • zvuková.

Bližší informace o druzích ochranných známek naleznete v kapitole Druhy ochranných známek.

Funkce ochranné známky #

Základní funkcí ochranné známky je funkce rozlišovací, tj. odlišit Vaše výrobky či služby od konkurence.

Ochranná známka má identifikovat zdroj výrobků či služeb a zajistit, že spotřebiteli budou pod stejným označením nabízeny výrobky či služby vlastníka ochranné známky.

Díky registraci ochranné známky tak budete mít jistotu, že konkurence nemůže pro shodné či podobné výrobky či služby užívat shodné či podobné označení.

Práva vlastníka ochranné známky #

Ochranná známka nechrání všechno a všude. Ochranná známka chrání

 • značku pro vybrané
 • výrobky či služby na stanoveném
 • území.

Jako vlastník ochranné známky máte tato práva:

 • právo zakázat užívání shodného či podobného označení pro shodné či podobné výrobky a služby (stažením výrobků z trhu či jejich zničením, odstranění závadného označení apod.)
 • právo na náhradu hmotné škody (skutečné škody a ušlého zisku)
 • právo na náhradu nemajetkové újmy (omluvou či v penězích)
 • právo vydání bezdůvodného obohacení (toho, o co se konkurent neoprávněně obohatil díky Vaší ochranné známce)
 • právo na informace (o původu a množství zboží porušující práva z ochranné známky)
 • právo na uveřejnění rozsudku na náklady porušovatele

Ochranná známka Vám garantuje právo zakázat komukoliv v obchodním styku užívat shodné či podobné označení pro shodné či podobné výrobky či služby.

Proč registrovat ochrannou známku #

Primární důvod pro registraci ochranné známky vychází z její základní funkce. Díky ochranné známce získáte jedinečné postavení na konkrétním trhu. Nikdo totiž nebude oprávněn užívat shodné či podobné označení pro výrobky či služby, které máte ochrannou známkou chráněné.

Kromě útoku lze ochrannou známku užít též k obraně před nároky konkurence na upuštění od užívání Vaší značky. Máte-li registrovanou ochrannou známku, není o Vašich právech pochyb.

S registrací však není radno otálet. Právo ochranných známek není založeno na rovnosti konkurentů. Více práv má ten, kdo si jich včas více zaregistruje a prosadí.

Další důvody pro registraci ochranné známky jsou v kapitole 6 důvodů proč registrovat ochrannou známku.

Konkrétní příklady, kdy se našim klientům vyplatilo mít registrovanou ochrannou známku, si můžete přečíst v kapitole Případové studie.

Pořád si nejste jistí, zda je pro Vás vhodné registrovat ochrannou známku? Ozvěte se mi, vše spolu probereme.