Námitky jsou nástrojem ochrany vlastníků starších práv (nejčastěji starších ochranných známek či nezapsaných označení).

Námitky představují nástroj ochrany vlastníků starších práv. Včasným podáním námitek úřad zahajuje námitkové řízení, ve kterém proti sobě stojí přihlašovatel a namítající. Obě strany se snaží přesvědčit úřad o svých protichůdných zájmech.

Výsledkem námitkového řízení je buď zamítnutí námitek či (částečné) zamítnutí přihlášky ochranné známky. Proti rozhodnutí úřadu je možné podat odvolání (rozklad) a následně i žalobu.

Oprávněné osoby k podání námitek #

Námitky mohou podat pouze zákonem vymezené okruhy osob z konkrétně vymezených důvodů. Zjednodušeně jde o tyto osoby:

 • vlastník starší ochranné známky
 • vlastník jiného práva z průmyslového vlastnictví (typicky průmyslového vzoru)
 • uživatel nezapsaného či jiného označení (např. obchodní firmy, názvu právnické osoby, domény apod.)
 • osoba dotčená přihláškou na svých autorských právech
 • fyzická osoba dotčená přihláškou na svých osobnostních právech

Ochranné známky s dobrým jménem #

Aby to nebylo tak jednoduché, existují též ochranné známky s dobrým jménem. Jde o ochranné známky, které jsou mezi spotřebiteli zvlášť známé (převažuje kvantitativní hledisko nad kvalitativním).

Mezi ochranné známky s dobrým jménem patří:

 • Samsung pro elektroniku
 • Coca cola pro nealkoholické nápoje
 • Plzeňský prazdroj pro pivo

Oproti běžné ochranné známce může vlastník ochranné známky s dobrým jménem úspěšně podat námitky i proti přihlášce ochranné známky přihlašované pro odlišné výrobky či služby.

Vlastník ochranné známky s dobrým jménem může podat námitky i proti přihlášce ochranné známky přihlašované pro odlišné výrobky či služby.

Lhůta pro podání námitek #

Lhůta pro podání námitek činí 3 měsíce ode dne zveřejnění přihlášky v rejstříku. Její zmeškání nelze prominout.

Náležitosti námitek #

Námitky musí být odůvodněny a doloženy důkazy. Námitky lze podat pouze z důvodů stanovených zákonem.

Námitky musí obsahovat:

 • číslo přihlášky napadené námitkami
 • identifikaci namítajícího
 • identifikaci přihlašovatele
 • označení výrobků a služeb v přihlášce, jichž se námitky týkají
 • identifikaci starších práv a označení výrobků a služeb, na kterých jsou námitky založeny

Námitkové řízení #

Úřad námitky pošle přihlašovateli a stanoví mu lhůtu pro vyjádření. Není neobvyklé, že strany reagují na svá vyjdření i opakovaně ve snaze přesvědčit úřad ve svůj prospěch.

Rozhodnutí o námitkách #

Dospěje-li úřad k závěru, že přihláška zasahuje do práv namítajícího, přihlášku zamítne. Pokud úřad neshledá porušení práv namítajícího, námitky zamítne.

Úřad může rozhodnout i o částečném zamítnutí přihlášky, resp. částečném zamítnutí námitek (tj. jen ve vztahu ke konkrétním výrobkům či službám).

Proti rozhodnutí o námitkách může přihlašovatel i namítající podat odvolání (rozklad).

Obdrželi jste námitky proti přihlášce Vaší ochranné známky? Nebo jste zaznamenali přihlášku shodné či zaměnitelné ochranné známky Vaším konkurentem? Ozvěte se mi, pomohu Vám hájit Vaše práva.