Případové studie

Ochranná známka je velmi silné průmyslové právo, které lze využít k ochraně Vaší značky. Slouží k prevenci proti nekalému či parazitnímu jednání konkurentů, neoprávněným napodobováním či krádeží identity. Ochranná známka Vám tedy nepomůže jen v soudních sporech, ale i k jejich předcházení.

Abyste si udělali lepší představu o využití ochranné známky v praxi, přečtěte si o jedné pozitivní zkušenosti mého klienta s několika ochrannými známkami a o jedné negativní zkušenosti klienta, který ochrannou známku nezaregistroval.

Stačila jedna výzva #

V tomto případě jsme zastupovali klienta působícího na trhu na trhu komplexních e-shopových řešení. Své obchodní aktivity provozoval pod značkou XXXY (značka je anonymizována), kterou měl v různých obměnách chráněnou celkem šesti ochrannými známkami v ČR a SR.

Klient zaznamenal, že konkurenční společnost si zaregistrovala doménové jméno obsahující značku XXXI. Šlo tedy o zaměnitelnou značku obsahující na konci namísto písmene  „Y“ písmeno „I“. Stejnou značku měla tato konkurenční společnost ve svém názvu, v názvu svých služeb a v názvu stránky na Facebooku.

Jménem klienta jsme sepsali výzvu, v nímž jsme po konkurenční společnosti požadovali, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy:

  1. odstranila značku „XXXI“ ze všech reklamních a propagačních materiálů pro služby v oblasti e-comerce a e-shopů, a to včetně doménových jmen XXXI.sk a XXXI.cz a stránky na sociální síti Facebook dostupné pod názvem XXXI;
  2. se zdržela do budoucna v obchodním styku užívání značky, jež by mohla být zaměnitelná se značkou našeho klienta XXXY pro služby v oblasti e-comerce, e-shopů, tvorby internetových aplikací, grafického designu, hostingu webových stránek, reklamní činnosti a marketingu a
  3. změnila obchodní firmu tak, aby neobsahovala slovní prvek XXXI či značku, jež by mohla být zaměnitelná se značkou našeho klienta XXXY.

Díky síle svého známkového portfolia a výše uvedené výzvy klient dosáhl, že protistrana dobrovolně a včas splnila všechny požadavky uplatněné ve výzvě.

Závěr #

Řešení bylo rychlé, levné, účinnébez nutnosti zahajovat soudní řízení. Celkové náklady na vyřešení věci včetně dohody o narovnání nepřesáhly 15.000 Kč + DPH.

Únos značky #

V tomto případě nás klient oslovil s tím, že mu přišla předžalobní výzva od bývalého zaměstnance. Dle této výzvy se klient měl zdržet užívání své značky, kterou několik let tvořil a užíval k označení svých výrobků a služeb (včetně názvu společnosti, domény apod.). Jelikož klient aktivně nemonitoroval rejstřík ochranných známek, až ze samotné výzvy se dozvěděl, že bývalý zaměstnanec mu unesl jeho značku a zaregistroval si ji pro sebe jako ochrannou známku.

Po neúspěšné výzvě ke vzdání se práv k ochranné známce bylo naším prvním krokem podání návrhu na prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou. V tomto řízení jsme jednak prokazovali práva klienta k nezapsané značce, jednak to, že přihláška ochranné známky bývalého zaměstnance nebyla podána v dobré víře. Klient musel zajistit a předložit velké množství důkazů prokazujících vznik jeho práva k nezapsané značce a trvání tohoto práva až ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky. Příprava návrhu byla komplikovaná tím, že práva k nezapsané značce bylo nutné dovozovat z celé řady důkazů tak, abychom měli jistotu, že Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) klientovi práva přizná.

Na základě našeho návrhu, argumentace a předložených důkazů ÚPV rozhodl o neplatnosti napadené ochranné známky. Proti rozhodnutí ÚPV však vlastník ochranné známky podal odvolání. Uspěli jsme i v odvolacím řízení, ale došlo tím k prodloužení celého řízení na celkových 17 měsíců.

Bývalý zaměstnanec měl více než rok a půl platně zapsanou ochrannou známku, prezentoval se proto navenek jako jediný legitimní uživatel dané značky. Současně rozšiřoval nepravdivé skutečnosti o našem klientovi a jeho podnikání.

Kvůli nekalému soutěžnímu jednání a zásahu do pověsti podal klient vůči bývalému zaměstnanci a jím založené společnosti žalobu k Městskému soudu v Praze. Již v průběhu řízení se nám podařilo přinutit žalované ke zrušení doménového jména a názvu společnosti obsahující značku mého klienta. Po třech letech důkazně velmi náročného řízení klient uspěl a soud rozhodl o porušení jeho práv, zakázal žalovaným do budoucna užívat značku mého klienta a přiznal klientovi náhradu nemajetkové újmy a nákladů řízení.

Závěr #

Klientovi svědčilo právo k nezapsané značce, které mu vzniklo dříve, než před bývalý zaměstnanec podal přihlášku ochranné známky. Ne vždy je situace takto jasná. Komplikace mohou plynout z krátké doby užívání značky či nedostatku důkazů. I přes to, že pozice klienta byla dobrá, práva ke své značce musel komplikovaně před ÚPV a soudem prokazovat. Kromě měřitelných veličin jako jsou čas a peníze celý spor stál klienta obrovské množství energie. Ačkoliv soud klientovi přiznal určitou náhradu nemajetkové újmy, úplné náhrady vytrpěné újmy dosáhnout nikdy nelze.

V případě ochranné známky odpadají problémy při prokazování Vašich práv. Soudu stačí předložit výpis z rejstříku. Spor je tak rychlejší, levnější a celkově efektivnější. Odpadá též riziko, že Vám soud práva k Vaší značce nepřizná.

Řízení před ÚPV trvalo 17 měsíců a celkové náklady činily okolo 50.000 Kč + DPH. ÚPV o náhradě nákladů nerozhoduje, strany si nesou své náklady.

Řízení před soudem trvalo v prvním stupni trvalo 3 roky a celkové náklady činily přes 360.000 Kč + DPH, z čehož soud klientovi přiznal okolo 150.000 Kč + DPH.

Ještě větší komplikaci by klientovi způsobilo, pokud by bývalý zaměstnanec na základě jeho ochranné známky podal návrh na předběžné opatření, aby soud mému klientovi zakázal užívání jeho značky. Rozhodnutí o předběžném opatření se nezakládá na podrobném zkoumání důkazů předložených oběma stranami, jako tomu je v běžném sporném řízení. Soud předběžné opatření musí vydat do 7 dnů a rozhoduje pouze na základě tvrzení a důkazů žalobce. Žalovaný tak nemá možnost se k návrhu vyjádřit. Našemu klientovi by tam mohlo přijít předběžné opatření, kterým by mu soud uložil, aby se do 3 dnů zdržel užívání jeho značky. Klient by nejspíše uspěl u odvolacího soudu, nicméně po celou dobu odvolacího řízení je předběžné opatření účinné. O odvolání proti předběžným opatřením rozhodují soudy rychleji než v běžných případech, avšak i tak by zrušení předběžného opatření mohlo trvat až několik měsíců.