Fáze registračního řízení

Registrační řízení je zahájeno podáním přihlášky a ukončeno zápisem ochranné známky do rejstříku. Mezi těmito okamžiky můžete narazit na mnoho komplikací.

Podali jste přihlášku ochrnané známky a cítíte pocit s dobře udělané práce? Neusněte na vavřínech, během registračního řízení se můžete ještě dost zapotit.

Podání přihlášky a právo přednosti #

Zkoumání formálních náležitostí přihlášky #

Po přijetí přihlášky úřad nejprve zkoumá formální náležitosti. Zjistí-li nedostatky, vyzve přihlašovatele k jejich odstranění. Pokud přihlašovatel nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, úřad přihlášku odmítne.

Seznam formálních náležitostí je zde.

Zkoumání věcných náležitostí přihlášky #

Po formální kontrole následuje kontrola věcných náležitostí. Úřad zkoumá, zda je Vaše přihláška způsobilá k zápisu, což především znamená, zda má dostačující rozlišovací způsobilost.

Pokud úřad dospěje k závěru, že přihláška ochranné známky není způsobilá k zápisu do rejstříku, informuje přihlašovatele tzv. výměrem. Ve výměru úřad uvede věcné důvody zápisné nezpůsobilosti a stanoví lhůtu k vyjádření.

Jestliže se přihlašovatel nevyjádří nebo úřad svým vyjádřením nepřesvědčí, úřad přihlášku zamítne.

Pozor na úřadem stanovenou lhůtu k vyjádření. Její zmeškání může znamenat zamítnutí přihlášky.

Zveřejnění přihlášky #

Pokud přihláška splňuje všechny formální i věcné podmínky, úřad přihlášku zveřejní ve věstníku ochranných známek. Zveřejněním se třetí strany dozvídají o existenci přihlášky. Ode dne zveřejnění počíná běžet 3měsíční lhůta pro podání námitek. Její zmeškání nelze prominout, proto si tuto lhůtu pečlivě hlídejte, pokud máte zájem námitky podat.

Připomínky #

Kdokoliv může do konce lhůty pro podání námitek (tedy do 3 měsíců ode dne zveřejnění přihlášky) podat připomínky. Připomínky slouží k upozornění a předložení argumentů úřadu o tom, že přihláška nesplňuje věcné náležitosti.

Podáním připomínek se nestáváte účastníkem registračního řízení. Úřad Vám pouze zašle vyrozumění o výsledku posouzení připomínek, proti kterému nemáte právo podat odvolání.

Námitky #

Osoby vyjmenované v zákoně mohou proti přihlášce ochranné známky do 3 měsíců ode dne jejího zveřejnění podat námitky. Nejčastěji jde o vlastníky starších ochranných známek, uživatele nezapsaných označení či osoby dotčené přihláškou na svých autorských či osobnostních právech.

Bližší informace o námitkách najdete v samostatné sekci Námitky.

Zápis ochranné známky #

Pokud jste úspěšně překonali všechny výše popsané překážky, úřadu nezbývá než Vaši přihlášku zapsat do rejstříku.

Zápis ochranné známky má konstitutivní účinky, což znamená, že práva z ochranné známky vznikají až zápisem.

Zápisem ochranné známky se z přihlašovatele stáváte vlastníkem ochranné známky. Z pouhého formuláře se Vám podařilo vytvořit nehmotné aktivum.

Narazili jste v registračním řízení na problém? Ozvěte se mi, pomohu Vám jej vyřešit.