Důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky

Přihlášku Vám může zamítnout úřad průmyslového vlastnictví z vlastní iniciativy nebo na základě námitek vlastníků starších práv.

Důvody zamítnutí přihlášky #

Úřad přihlášku Vaší ochranné známky zamítne v těchto případech

 • přihláška nesplňuje formální náležitosti
 • přihláška nesplňuje věcné podmínky zápisu
 • proti přihlášce byly podány úspěšné námitky

Formální a věcné podmínky úřady zkoumají automaticky (z úřední povinnosti). Námitkové řízení zahajují pouze na návrh třetí strany.

V této části si blíže představíme formální a věcné podmínky zápisu.

Formální podmínky zápisu #

Přihláška ochranné známky musí obsahovat:

 • údaje o totožnosti přihlašovatele
 • seznam výrobků a služeb, včetně jejich zatřídění do dle mezinárodního třídění
 • znění či vyobrazení značky
 • druh ochranné známky

Přihláška ochranné známky může obsahovat:

 • údaje o zástupci a plnou moci, je-li přihlašovatel zastoupen
 • uplatnění práva priority
 • přepis do latinky, je-li označení v jiné než latinské abecedě (např. azbuka či cyrilice)

Pokud úřad zjistí formální nedostatek, vyzve přihlašovatele k jeho odstranění. Neodstraní-li přihlašovatel zjištění nedostatek ve stanovené lhůtě, úřad přihlášku odmítne. To znamená, že Vaše úsilí i peníze přišly vniveč.

Pozor na včasnou platbu poplatku za ochrannou známku ČR. Není-li poplatek zaplacen do 1 měsíce ode dne podání přihlášky ochranné známky, považuje se přihláška za nepodanou.

Věcné podmínky zápisu #

Kromě formálních náležitostí přihlášky úřady automaticky zkoumají i to, zda je přihlašovaná značka způsobilá k zápisu. Jinými slovy, zda není dán nějaký důvod pro zamítnutí přihlášky.

Nejčastějším důvodem, pro který úřady přihlášky zamítají, je nedostatečná rozlišovací způsobilost.

Rozlišující způsobilost #

Rozlišovací způsobilost má takové označení, které je schopno rozlišit výrobky a služby jednotlivých konkurentů.

Rozlišující způsobilost nemají označení, která jsou popisná, pochvalná či druhová. Takovými označeními jsou např.:

 • „Dobrá chata“ pro ubytovací služby,
 • „WONDERFUL SHOE“ pro obuv
 • „Fair product“ pro finanční služby.

Vždy je třeba zkoumat rozlišovací způsobilost ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám. Že je označení popisné ve vztahu určitému výrobku, neznamená to, že jej nemůžete registrovat pro výrobek jiný. Např. slova „Apple“ či „Kiwi“ by nebylo možné registrovat pro maloobchodní služby s ovocem. Přesto jsou to zapsané ochranné známky s dostatečnou rozlišující způsobilostí. Důvodem je to, že tato běžná slova nemají žádný vztah ke chráněným výrobkům či službám.

Rozlišovací způsobilost je nutné posuzovat vždy ve vztahu ke konkrétním výrobkům či službám. Popisnost označení ve vztahu k určitému výrobku či službě neznamená, že dané označení nelze registrovat pro výrobky či služby jiné.

Rozlišující způsobilost nemají ani předpony, jež pouze označují určitou kladnou nebo žádoucí vlastnost či funkci výrobků a služeb, např.:

 • „ECO“ pro „ekologický“
 • „GREEN“ pro „přívětivý vůči životnímu prostředí“
 • „PRO“ jakožto informace, že příslušné výrobky jsou určeny pro „odborníky“ nebo něco „podporují“
 • „SUPER“ pro zdůraznění „pozitivní vlastnosti výrobků či služeb

Rozlišovací způsobilost též obvykle nemají různé slogany (claimy), např.:

 • „více než…“
 • „jsme na Vaší straně“
 • „inspired by nature“

Jednoduché grafické prvky též postrádají rozlišovací způsobilost. Příklady grafických prvků bez rozlišovací způsobilosti:

Problematické jsou i grafické prvky ztvárňující výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka chráněna. Nelze tedy chránit samotatné vyobrazení sklenice s pivem pro pivo, jahodu pro maloobchod s ovocem či stetoskop pro lékařské služby.

Nedostatek rozlišující způsobilosti je nejčastějším důvodem zamítnutí přihlášky ochranné známky.

Další věcné důvody zamítnutí přihlášky #

Úřady zamítají přihlášky, ve kterých přihlašované označení

 1. je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem (např. vulgární označení)
 2. je klamavé (např. slovo „advokátní“ pro osobu nezapsanou v seznamu advokátů)
 3. obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty (např. náboženský symbol)
 4. obsahuje erb, vlajku či jiný znak státní svrchovanosti (např. helvétský kříž či vlajku Červeného kříže)

Obdrželi jste dopis úřadu o formálních či věcných nedostatcích přihlášky ochranné známky a nevíte s s ním rady? Ozvěte se mi, pomohu Vám dosáhnout zápisu.