Práva z ochranné známky

Ochranná známka svému vlastníkovi garantuje silná práva, která mají povinnost respektovat všichni (tzv. absolutní práva).

Katalog práv #

Jako vlastník ochranné známky máte tato práva:

 • právo zakázat užívání shodného či podobného označení pro shodné či podobné výrobky a služby (stažením výrobků z trhu či jejich zničením, odstranění závadného označení apod.)
 • právo na náhradu hmotné škody (skutečné škody a ušlého zisku)
 • právo na náhradu nemajetkové újmy (omluvou či v penězích)
 • právo vydání bezdůvodného obohacení
 • právo na informace (o původu a množství zboží porušující práva z ochranné známky)
 • právo na uveřejnění rozsudku na náklady porušovatele

U koho práva uplatnit #

Když to nejde po dobrém, můžete na to jít po zlém. Vaše práva Vám pomohou vymáhat následující orgány:

 • Česká obchodní inspekce
 • soudy
 • Celní správa
 • Policie ČR

Způsoby uplatnění práv #

Velmi často stačí porušovatele vyzvat a on dobrovolně upustí od užívání Vaší ochranné známky. Někdy je však třeba přitvrdit. Jako vlastník ochranné známky máte k dispozici následující nástroje.

Předžalobní výzva #

Předžalobní výzva je posledním varováním pro porušovatele před podáním žaloby. Někdy to stačí, někdy bohužel ne.

Předžalobní výzva má předepsané náležitosti, které je nutné splnit, abyste mohli v navazujícím soudním sporu žádat o náhradu nákladů řízení.

Předběžné opatření #

Soudní spory trvají dlouho a Vy potřebujte rychlé řešení Vaší situace. Řešením je podat návrh soudu na vydání předběžného opatření. Jak název napovídá, jeho účelem je předběžně upravit vztahy mezi stranami sporu.

Soud předběžné opatření vydá, pokud mu prokážete naléhavou potřebu dočasně upravit vztahy. Typické příklady naléhavé potřeby při zásahu do práv k ochranné známce jsou tyto:

 • Váš konkurent spustil webové stránky s totožným názvem jako Vaše ochranná známka
 • těsně před spuštěním prodeje Vašeho nového produktu třetí strana začala nabízet padělky za zlomek Vámi požadované ceny
 • na veletrhu si vedlejší stánek postavil konkurent a užívá podobné označení pro své služby

Předběžné opatření musí soud vydat bezodkladně, nejpozději do 7 dnů. Jde tak o velmi rychlý a efektivní nástroj vymáhání práv z ochranné známky.

Rozhodnutí o předběžném opatření se nezakládá na podrobném zkoumání důkazů předložených oběma stranami, jako tomu je v běžném sporném řízení. Soud rozhoduje pouze na základě tvrzení a důkazů žalobce, aniž by vůbec umožnil druhému účastníku se k nim vyjádřit nebo přednést vlastní tvrzení a návrh.

Pokud má soud pochybosti o tvrzeném ohrožení práva, předběžné opatření nevydá. Vlastník ochranné známky má jednodušší pozici oproti držiteli nezapsaného označení, jelikož mu stačí k návrhu přiložit výpis z rejstříku ochranné známky. Již na základě tohoto jednoho dokumentu nemůže být o právech žalobce pochyb. Oproti tomu žalobce, který svůj návrh opírá o nezapsané označení, musí předložit důkazy o tom, že mu práva k nezapsanému označení vznikla. Jelikož nelze předem určit, jaké důkazy budou soudu stačit, vystavuje se tento žalobce riziku, že jeho návrh soud zamítne a že se mu nedostane tolik potřebné rychlé zatímní úpravy vztahů mezi ním a žalovaným.

Žaloba #

Žalobou se žalobce snaží získat pravomocné rozhodnutí soudu. Pokud žalovaný dobrovolně nesplní, co mu soud uložil, může se žalobce obrátit na exekutora, který za pomoci legálně užité síly na žalovaném vymůže obsah soudního rozhodnutí.

Žalobce se nejčastěji domáhá, aby žalovaný:

 • se zdržel užívání ochranné známky
 • odstranil následky svého protiprávního užití ochranné známky
 • uhradil žalobci náhradu škody
 • vydal žalobci bezdůvodné obohacení
 • poskytl žalobci přiměřené zadostiučinění (ve formě omluvy či peněz)
 • nahradil žalobci náklady řízení (zejména soudní poplatek, náklady na právníky, cestovné apod.)

O sporech plynoucích z ochranných známek rozhoduje v prvním stupni Městský soud v Praze a ve druhém stupni (po odvolání) Vrchní soud v Praze. Případné dovolání řeší Nejvyšší soud v Brně.

Podnět České obchodní inspekci #

Užívání zaměnitelného označení s ochrannou známkou naplňuje rovněž skutkovou podstatu klamavé obchodní praktiky.

Nejčastěji je příslušným orgánem kontrolujícím klamavé obchodní praktiky Česká obchodní inspekce – ČOI (není-li určen jiný příslušný orgán, je orgánem dozoru právě ČOI).

Vedle ČOI se můžete obrátit na následující orgány dozoru:

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (zemědělské, potravinářské a tabákové výrobky)
 • Krajské hygienické stanice (prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví – kosmetika, elektronické cigarety, obaly pro potraviny, nádobí, hračky pro děti ve věku do 3 let, výrobky pro děti, kosmetické nebo kadeřnické služby, ubytovací služby, wellness nebo fitness služby atd.)
 • Státní veterinární správa, krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze (veterinární péče)
 • Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (střelné zbraně a střelivo)
 • Česká národní banka (osoby podléhajících jejímu dohledu)
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv (léčiva)
 • Energetický regulační úřad (podnikání v energetických odvětvích)
 • Český telekomunikační úřad (služby elektronických komunikací a poštovní služby)
 • Celní úřady (provozování hazardních her)

Žádost o přijetí opatření k zabránění porušování práv duševního vlastnictví (celní dohled) #

Veřejnou kontrolu na úseku ochrany duševního vlastnictví vykonávají celní orgány, které mohou zadržet zboží podezřelé z porušování práv duševního vlastnictví a umožnit Vám uplatit práva z ochranné známky.

Trestní oznámení #

Neoprávněné užití ochranné známky může naplnit skutkovou podstatu trestného činu Porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Avšak ne každé porušení práv k ochranné známce však bude vykazovat potřebnou míru společenské škodlivosti, aby šlo o trestný čin.

Porušuje někdo Vaše práva z ochranné známky? Přišla Vám předžalobní výzva k ukončení užívání Vašeho označení? Ozvěte se mi, pomohu Vám hájit Vaše práva.