Zrušení a neplatnost ochranné známky

I zaregistrovanou ochrannou známku lze z rejstříku vymazat. Děje se tak formou neplatnosti či zrušení. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou či na její zrušení je často způsob obrany proti uplatňování práv z dané ochranné známky. Před uplatněním práv z ochranné známky je proto vždy vhodné si zkontrolovat, že Vaše ochranná známka nemůže být zneplatněna či zrušena.

Neplatnost ochranné známky #

Ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou v těchto případech:

 • ochranná známka nesplňuje věcné podmínky zápisu
 • ochranná známka zasáhla do starších práv
 • ochranná známka nebyla přihlášena v dobré víře

Ochranná známka nesplňuje věcné podmínky zápisu #

Věcné podmínky zápisu zkoumají úřady automaticky. Může se však stát, že úřad tyto podmínky neprozkoumá dostatečně a přihlášku zapíše (např. kvůli tomu, že neměl k dispozici veškeré relevantní informace). Kdokoliv po registraci ochranné známky může namítat rozpor s věcnými podmínkami zápisu, a domáhat se tak zneplatnění ochranné známky.

Nejčastějším věcným nedostatkem přihlášek ochranných známek je nedostatečná rozlišovací způsobilost.

Ochranná známka zasáhla do starších práv #

Pokud jste zmeškali lhůtu pro podání námitek, není vše ztraceno. Ze stejných důvodů, pro které jste mohli podat námitky, můžete podat i návrh na neplatnost ochranné známky.

Návrh na neplatnost ochranné známky má však zásadní odlišnost oproti námitkám. Do pravomocného skončení námitkového řízení jde totiž stále jen o přihlášku ochranné známky, ze které plynou pouze potenciální práva (v případě zamítnutí námitek a zápisu ochranné známky do rejstříku). U řízení o neplatnosti ochranné známky, které může trvat i několik let, je však konfliktní ochranná známka platně zaregistrovaná. Její vlastník tak může třeba i vůči Vám svá známková práva uplatňovat.

Doporučuji proto hlídat rejstříky ochranných známek a v případě konfliktní přihlášky ochranné známky podat námitky. Tímto způsobem dosáhnete maximální ochrany.

Ochranná známka nebyla přihlášena v dobré víře #

Oproti námitkovému řízení lze v řízení o neplatnosti ochranné známky tvrdit i to, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Dobrá víra je neurčitý právní pojem. Konkrétní obsah mu v daném případě určí vždy až rozhodnutí správního orgánu či soudu. Obecně lze dobrou víru definovat jako vnitřní přesvědčení osoby, že nejedná protiprávně. Soudy v těchto případech rozhodují tak, že dobrou víru nemá ten, kdo věděl o určité skutečnosti (např. o právech k nezapsanému označení jiného subjektu), stejně jako ten, kdo by o ní věděl, kdyby se nedopustil jakékoliv (tedy nikoliv jen hrubé) nedbalosti.

Zrušení ochranné známky #

Ochrannou známku lze zrušit v těchto případech:

 • ochranná známka nebyla užívána,
 • ochranná známka zdruhověla nebo
 • ochranná známka se stala klamavou.

Ochranná známka nebyla užívána #

Kdokoliv může podat návrh na zrušení ochranné známky, která nebyla po dobu 5 let užívána pro výrobky či služby, pro které je zapsána, aniž by pro je řádný důvod.

Ochranná známka zdruhověla #

Jak bylo mnohokrát v této příručce uvedeno, základní funkcí ochranné známky je funkce rozlišovací. Tedy způsobilost ochranné známky odlišit Vaše výrobky či služby od konkurence. Tuto funkci přestane plnit taková ochranná známka, kterou veřejnost začne užívat k označování druhu výrobku či služby nikoliv k označování výrobku či služby konkrétního subjektu. Nelze pak bránit ostatním subjektům na trhu, aby toto již generické označení též užívali.

Příklady zdruhovělých ochranných známek:

 • lux
 • xerox
 • walkman
 • molitan
 • plexisklo

Na druhou stranu tyto ochranné známky nebyly shledány za zadruhovělé:

 • majolka
 • melta

Ochranná známka se stala klamavou #

Klamavostí se rozumí rozpor mezi skutečností a asociací, kterou daná ochranná známka u veřejnosti vyvolává. Nejčastěji se klamavost týká povahy, jakosti a zeměpisného původu výrobků či služeb.

V Česku byla shledána klamavou ochranná známka „Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž“ poté, co arcibiskupství přestalo být společníkem vlastníka ochranné známky, takže víno již nebylo vyráběno v arcibiskupských sklepích.

Účinky rozhodnutí o neplatnosti a zrušení ochranné známky #

Rozhodne-li úřad o neplatnosti ochranné známky, hledí se na ni, jako by nikdy nebyla zapsána. Účinky rozhodnutí o neplatnosti tedy nastávají od počátku.

Oproti tomu účinky rozhodnutí o zrušení ochranné známky nastávají ode dne podání návrhu na zrušení účinky. Práva a povinnosti související se zrušenou ochrannou známkou vzniklé do dne podání návrhu na zrušení ochranné známky zůstávají nedotčena.

Obdrželi jste návrh na prohlášení Vaší ochranné známky za neplatnou nebo návrh na zrušení Vaší ochranné známky? Nebo naopak Vy chcete napadnout něčí ochrannou známku? Ozvěte se mi, zajistím Vaše zastoupení v příslušných řízeních.