Důsledky neužívání ochranné známky

Důsledky neužívání ochranné známky #

Ochrannou známku je nutné řádně užívat. Jinak se vystavujete riziku nemožnosti vymáhat práva z ochranné známky či dokonce zrušení ochranné známky.

Pokud byste ochrannou známku řádně neužívali déle než 5 let a neměli pro to žádný oprávněný důvod, mělo by to následující důsledky

  1. úřad by Vám mohl ochrannou známku zrušit pro ty výrobky a služby, pro které jste ji neužívali a současně
  2. nemůžete se domáhat svých práv z ochranné známky ve vztahu k výrobkům a službám, pro které jste ochrannou známku neužívali.

Ochranná známka platí 10 let a její platnost lze opakovaně prodloužit. Výše popsané negativní důsledky jsou stanoveny pro to, aby nedocházelo k blokačním a spekulativním registracím ochranných známek, které jejich vlastníci nemají v úmyslu užívat.

Výše popsané negativní důsledky mohou nastat nejdříve 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku. Dále pak kdykoliv během platnosti ochranné známky. Pokud tedy ochrannou známku přestanete užívat 2. rok po zápisu, výše uvedené negativní důsledky mohou nastat od 7. roku po zápisu.

Řádné užívání ochranné známky #

Co to vlastně znamená řádně užívat ochrannou známku? Ochranná známka je užívána řádně, pokud je naplňována její základní funkce, tedy funkce rozlišovací. Ochranná známka musí být užívána za účelem odlišit Vaše výrobky či služby od konkurence. Funkce rozlišovací nebude naplněna zejména v případech, kdy je ochranná známka užívána

  • fiktivně (nikoliv v úmyslu odlišit vlastní výrobky či služby od konkurence) či
  • interně (nikoliv veřejně).

Kritéria řádnosti užívání ochranné známky #

Při hodnocení řádnosti užívání ochranné známky se přihlíží k následujícím kritériím:

  1. rozsah užívání,
  2. území,
  3. podoba ochranné známky a
  4. výrobky a služby.

Rozsah užívání #

Užívání musí mít určitý kvantitativní rozsah, nestačí vytisknout jeden reklamní leták.

Území #

K užívání musí docházet na území, kde je ochranná známka registrována.

Podoba ochranné známky #

Ochrannou známku je nutné užívat v podobě, ve které je zapsána v rejstříku.

Výrobky a služby #

Užívání se posuzuje zvlášť ve vztahu ke každému výrobku a službě v seznamu. Ochranná známka tak může být užívána pro část výrobků či služeb a pro zbývající může být neužívána. Negativní důsledky neužívání se tak vztahují jen na tu část výrobků a služeb, pro které není ochranná známka užívána.

Řádné důvody pro neužívání #

Nebylo by to právo, aby neexistovala nějaká výjimka z pravidla. Výše popsaným negativním důsledkům se vyhnete, pokud prokážete, že jste pro neužívání měli řádné důvody. Jde o důvody, pro které jste z objektivních důvodů nemohli ochrannou známku užívat (např. okolnosti vyšší moci jako jsou epidemie, války či živelní pohromy). Špatná personální, organizační či finanční situace vlastníka však řádným důvodem to není.

 

Nevíte si rady, jak naplnit požadavek na řádné užívání ochranné známky? Ozvěte se mi, probereme to.